KREDYTY

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą .

Najważniejsze cechy:

 1. Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy.
 2. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
 3. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub  w formie gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta.
 4. Spłata kredytu następuje w ratach kwartalnych, półrocznych, rocznych.-
 5. W przypadku  finansowania jednoznacznie celowo określonych transakcji handlowych spłata kredytu może być jednorazowa.

 

Kredyt  w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

Najważniejsze cechy:

 1. Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy.
 2. Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
 3. Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.
 4. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości limitu kredytowego w danym okresie .
 5. Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.
 6. Ostateczna spłata kredytu  następuje ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu.
 7. Bank może przedłużyć funkcjonującą  umowę kredytu na kolejny okres  bez konieczności spłaty kredytu .

 

Kredyty rewolwingowe

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym przeznaczonym szczególnie dla rolników zajmujących się hodowlom i chowem drobiu.

Najważniejsze cechy:

 1. Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.
 2. Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielenie kredytu rewolwingowego średnioterminowego.
 3. Wykorzystanie kredytu rewolwingowego następuje w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy.
 4. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytowego i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.
 5. Spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy.
 6. Bank może przedłużyć funkcjonującą umowę kredytu na kolejny okres , bez konieczności spłaty kredytu

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta.

Najważniejsze cechy:

 1. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.
 2. Możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:
 3. Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 10% wartości  przedsięwzięcia .
 4. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym .
 5. Wypłata kredytu następuje  jednorazowo lub w transzach.
 6. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w uzasadnionych przypadkach w formie gotówkowej.
 7. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych , kwartalnych, półrocznych, rocznych w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, a także wpłaty gotówkowej.
 8. Okres kredytowania do 15 lat.
 • zakupem nowych lub używanych środków trwałych
 • zakupem lub budową nieruchomości, w tym również modernizacją posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
 • spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku.

Link do wniosku kredytowego standard

 

Kredyt Szybka Inwestycja Agro

To najszybszy sposób na sfinansowanie różnego rodzaju nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie rolnym.

Najważniejsze cechy:

 • wysoką kwotę kredytu – nawet do 1 mln PLN
 • wkład własny 20 %
 • okres kredytowania – do 10 lat
 • minimum formalności - nie wymaga prognoz finansowych i biznesplanu
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Link do wniosku kredytowego szybka Inwestycja AGRO

KREDYTOWA  LINIA HIPOTECZNA

Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach.

Najważniejsze cechy:

 1. Bank udziela rolnikom oraz osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej kredytowej linii hipotecznej przeznaczonej na:
  • zakup, remont lub modernizacje sprzętu,
  • zakup, budowa, remont lub modernizacja obiektów,
  • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 10 m-cy,
 2. finansowanie bieżącej działalności rolniczej ,
 3. finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:
 4. Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat.
 5. Kwota kredytu nie może przekroczyć 1.000.000 zł.
 6. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest :
 • hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej  Klienta ,
 • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta ,
 • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.
 1. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie środków do dyspozycji w rachunku bieżącym.
 2. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej .
 3. Spłata kredytu następuje poprzez zmniejszenie w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych dostępnego limitu w ramach linii kredytowej.
 4. Odsetki od kredytu płatne są miesięcznie.

 

Link do wniosku o kredytową Linię Hipoteczną

AKTUALNOŚCI

17 styczeń 2022

Praca Banku 21 stycznia 2022r.

UWAGA !!!   Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2022 r. (piątek) Bank Spółdzielczy i jego ...
21 grudzień 2021

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021

02 grudzień 2021

Komunikat Święta

KOMUNIKAT W sprawie godzin pracy w związku ze zbliżającym się końcem 2021 roku   Dnia 24...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M - średnia 1,54
WIBID 1M - średnia 1,78
WIBID 3M - średnia 2,15
Redyskonto Weksli NBP 0,11

KURSY WALUT

2022-01-21
Obowiązuje od godziny 14:00
USD 3.9833
EUR 4.5201
CHF 4.3511
GBP 5.4279