Skip to main content

Wymogi wobec ubezpieczeń

Bank nie akceptuje zabezpieczenia w formie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia zawartej przez klienta,

jeżeli umowa ta nie spełnia minimalnych warunków ubezpieczenia w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego.

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.

 • zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
 • umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

W przypadku ubezpieczeń majątkowych:

 • maksymalna odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie powinna być mniejsza niż wartość rynkowa ubezpieczanego mienia, będącego przedmiotem zabezpieczenia kredytu;
 • ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować istotne ryzyka, jakie mogą wystąpić
  w czasie użytkowania rzeczy ruchomej lub nieruchomości (np. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku), chorób i upadków (dotyczy zwierząt), dewastacji, katastrofy budowlanej, ubezpieczenia casco (dotyczy: pojazdów, maszyn i urządzeń w ruchu z własnym napędem i bez własnego napędu, pojazdów szynowych, statków powietrznych, statków żeglugi morskiej i śródlądowej). Ocena istotności ryzyka zależy od rodzaju ubezpieczanego mienia oraz miejsca jego przechowywania;
 • umowa ubezpieczenia/ polisa nie może zawierać klauzul umownych, które uniemożliwią wypłatę znacznej części odszkodowań/ świadczeń na poczet zabezpieczenia ryzyka Banku;
 • zapisy umowy ubezpieczenia powinny dopuszczać przeniesie wierzytelności z umowy ubezpieczenia na zabezpieczenie ekspozycji kredytowej

 

W przypadku ubezpieczeń na życie:

 • polisa powinna zapewnić ochronę z tytułu śmierci:
 1. niespowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, co najmniej do 70 roku życia ubezpieczonego lub do końca okresu kredytowania w przypadkach, gdy suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy jest mniejsza niż 70 lat,
 2. spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem co najmniej do 80 roku życia ubezpieczonego lub do końca okresu kredytowania w przypadkach, gdy suma okresu kredytowania i wieku kredytobiorcy jest mniejsza niż 80 lat;
 • rozpoczęcie okresu ubezpieczenia powinno nastąpić z datą wypłaty kredytu
  a zakończenie z chwilą śmierci ubezpieczonego;
 • rozwiązanie umowy ubezpieczenia lub jej wygaśnięcie powinno nastąpić wraz ze spłatą pełnej kwoty kredytu przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa;
 • suma ubezpieczenia powinna obejmować co najmniej kapitał kredytu w wysokości kwoty pozostałej do spłaty w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

W załączeniu prezentujemy listę akceptowanych przez Bank zakładów ubezpieczeń