KREDYT w rachunku bieżącym

  1. Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy.
  2. Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
  3. Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym.
  4. Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym następuje poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku w przypadku braku środków własnych Klienta na rachunku. Każde uznanie lub obciążenie rachunku bieżącego jest spłatą lub wykorzystaniem kredytu do wysokości limitu kredytowego w danym okresie .
  5. Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.
  6. Ostateczna spłata kredytu  następuje ostatniego dnia obowiązywania umowy kredytu.
  7. Bank może przedłużyć funkcjonującą  umowę kredytu na kolejny okres  bez konieczności spłaty kredytu .

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej