Reklamacje

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji/skargi Klientów

Klient Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ma możliwość złożenia reklamacji/skargi , czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku ,a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

 1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji/skargi, Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia ,co ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Bank.
 2. Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
 3. Klient może składać reklamację w formie:
 4. pisemnej - w postaci papierowej droga korespondencyjną lub przez złożenie pisma w dowolnej placówce Banku obsługującej Klientów;
 5. ustnej – telefonicznie albo osobiście  podczas wizyty Klienta w placówce Banku ;
 6. elektronicznej na adres  bank @bssrodasl.pl
 7. Reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia .Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu wpływu do Banku.
 8. Reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego .
 9. Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki ,jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 10. W szczególnie skomplikowanych przypadkach ,uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni ,Bank w informacji przekazywanej Klientowi ,który wystąpił z reklamacją :
 11. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 12. wskazuje okoliczności ,które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy ;
 13. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi ,który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji .
 14. Odpowiedź o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłana jest do Klienta  za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z Klientem ,przy czym udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną może nastąpić wyłącznie na wniosek Klienta .
 15. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank skargi lub reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia 30-dniowego terminu odpowiedzi na zgłoszenie, reklamacje uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta .
 16. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie skargi lub reklamacji .
 17. Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do :
 18. wyższych szczebli decyzyjnych Banku ,w tym do Rady Nadzorczej Banku;
 19. Arbitra Bankowego – w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8000 złotych,
 20. Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego ,
 21. Rzecznika Finansowego
 22. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego siedziba przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego , Plac Powstańców Warszawy 1 00-030 warszawa ,adres korespondencyjny Urzędu :

Komisja Nadzoru Finansowego  ,Plac Powstańców Warszawa 1,skr.poczt.419, 00-950 Warszawa 1.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Środzie Śląskiej

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej