KREDYT INWESTYCYJNY

  1. Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta .
  2. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy,
  3. Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 10% wartości  przedsięwzięcia .
  4. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym .
  5. Wypłata kredytu następuje  jednorazowo lub w transzach.
  6. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w uzasadnionych przypadkach w formie gotówkowej.
  7. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych , kwartalnych, półrocznych, rocznych w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, a także wpłaty gotówkowej.
  8. Bank dopuszcza możliwość refinansowania 60% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 10 m-cy przed datą złożenia wniosku

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej