Skip to main content

Deklaracja Zarządu

DEKLARACJA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIEDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej świadomy zagrożeń wynikających z procedery prania pieniędzy oraz możliwości wykorzystywania przez niektórych klientów działalności Banku dla celów legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, jak również dla celów mogących wiązać się z finansowaniem działalności terrorystycznej oświadcza, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zapobieżenie wykorzystywaniu usług oferowanych przez Bank do celów mających związek z wymienionymi przestępstwami.

Bank stosuje się do przepisów polskiej ustawy Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1049 z późn. zm.) wprowadzającej do polskiego ustawodawstwa postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Bank ustanowił wewnętrzne regulacje i procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem polskim oraz przepisami Unii Europejskiej. Procedury wprowadzone w Banku określają zasady identyfikacji klienta, rejestrowania transakcji powyżej równowartości 15.000 euro, raportowania transakcji podejrzanych, przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji oraz zasady kontroli powyższego zagadnienia. W celu prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań, związanych z przeciwdziałaniem wykorzystywania działalności Banku do procederu prania pieniędzy, wyznaczono osoby odpowiedzialne za zwalczanie tego typu zjawisk i za realizację obowiązków w tym zakresie. Zarząd Banku dokłada starań, by osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy posiadały odpowiednie środki umożliwiające im realizację nałożonych zadań.

Pracownicy Banku świadomi są obowiązków związanych z właściwą identyfikacją klientów oraz raportowaniem transakcji podejrzanych. Bank zapewnia pracownikom szkolenia w zakresie typowania transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Wszelkie transakcje, których okoliczności wskazują na możliwość ich wykorzystywania do celów związanych z praniem pieniędzy, są zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - polskiej jednostki analityki finansowej. Ponadto Bank współpracuje z organami ścigania w związku z wykrywaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom określonym powyżej.

Bank, mając na uwadze własną reputację jako instytucji godnej zaufania nie wchodzi w relacje biznesowe z fikcyjnymi bankami i innymi instytucjami finansowymi o wątpliwej wiarygodności, a Zarząd Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej zapewnia, że procedury i rozwiązania systemowe obowiązujące w Banku podlegają stałemu doskonaleniu.


ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ