ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI 28.06.2022r.

01-06-2022

logo.png ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

zawiadamia, wszystkich członków Banku,

że zgodnie z § 23 Statutu BS w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 1000

w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 28.06.2022r. o godzinie 1030. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej - podjęcie stosownej uchwały.

 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i wniosków.

 5. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli.

 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie stosownej uchwały.

 7. Przedstawienie zmian do Statutu Banku oraz dyskusja nad zmianami do Statutu Banku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku.

 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok zawierające:

 1. Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu za 2021r.

 2. Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej i jej realizacji za 2021r

 3. Informację o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2021 r.

 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2021r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz projektu podziału nadwyżki finansowej.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.

 4. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2022 r.

 5. Dyskusja

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS,

e) podział nadwyżki bilansowej za 2021 rok,

f) uchwalenia kierunków działania Banku na 2022 r. ,

g) wybór delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Stefczyka w Warszawie,

h) zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,

i) oceny realizacji Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej.

 1. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 2. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

 

Środa Śląska, 25.05.2022 r.