ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

zawiadamia, wszystkich członków Banku,

że zgodnie z § 23 Statutu BS w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 10:00

w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 29.06.2021r. o godzinie 1030. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie regulaminu obrad -podjęcie stosownej uchwały

2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków i Komisji ds. Odpowiedniości

5. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli

6. Przedstawienie zmian do Statutu Banku oraz dyskusja nad zmianami do Statutu Banku

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu banku

8. Przedstawienie oraz przyjęcie „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej - podjęcie stosownej uchwały o przyjęciu 

9.Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie stosownej uchwały

10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok zawierające:

    1. Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu za 2020r.,
    2. Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym i jej realizacji za 2020r
    3. Informację o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.

11. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2020 r.

12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2020r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz projektu 

      podziału nadwyżki finansowej.

13. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich

14. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2021 r.

15. Dyskusja

16. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z przeprowadzonej oceny podjęcie stosownej uchwały

17. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok zawierającego:

Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz   członków Zarządu za 2020r,

Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym i jej realizacji za 2020

Informację o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020 rok

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS

e) podział nadwyżki bilansowej za 2020 rok

f) uchwalenia kierunków działania Banku na 2021 r.             

 16. Przedstawienie oraz przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku

       Spółdzielczego w Środzie Śląskiej podjęcie stosownej uchwały o przyjęciu 

 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

 18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności  Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego  , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

  Środa Śląska, 31.05.2021 r.                       

AKTUALNOŚCI

17 styczeń 2022

Praca Banku 21 stycznia 2022r.

UWAGA !!!   Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2022 r. (piątek) Bank Spółdzielczy i jego ...
21 grudzień 2021

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2021

02 grudzień 2021

Komunikat Święta

KOMUNIKAT W sprawie godzin pracy w związku ze zbliżającym się końcem 2021 roku   Dnia 24...

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M - średnia 1,54
WIBID 1M - średnia 1,78
WIBID 3M - średnia 2,15
Redyskonto Weksli NBP 0,11

KURSY WALUT

2022-01-21
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 3.9833
EUR 4.5201
CHF 4.3511
GBP 5.4279