Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta.

Najważniejsze cechy:

 1. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.
 2. Możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:
  • zakupem nowych lub używanych środków trwałych
  • zakupem lub budową nieruchomości, w tym również modernizacją posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gosapodarczą
  • spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku.
 3. Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 10% wartości  przedsięwzięcia .
 4. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym .
 5. Wypłata kredytu następuje  jednorazowo lub w transzach.
 6. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w uzasadnionych przypadkach w formie gotówkowej.
 7. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych , kwartalnych, półrocznych, rocznych w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, a także wpłaty gotówkowej.
 8. Okres kredytowania do 15 lat.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21
1 EUR4.1632
1 USD3.6598
1 CHF3.6526
1 GBP4.6859
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej