KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA

Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach.

Najważniejsze cechy:

 1. Bank udziela rolnikom oraz osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej kredytowej linii hipotecznej przeznaczonej na:
  1. finansowanie bieżącej działalności gospodarczej ,
  2. finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:
   • zakup, remont lub modernizacje sprzętu,
   • zakup, budowa, remont lub modernizacja obiektów,
   • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 10
 2. Kredyt może być udzielony na okres do 10 lat.
 3. Kwota kredytu nie może przekroczyć 1.000.000 zł.
 4. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
  • hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej  Klienta,
  • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta,
  • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć 1.000.000 zł.
 5. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie środków do dyspozycji w rachunku bieżącym.
 6. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
 7. Spłata kredytu następuje poprzez zmniejszenie w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych dostępnego limitu w ramach linii kredytowej.
 8. Odsetki od kredytu  płatne są miesięcznie.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-21
1 EUR4.1632
1 USD3.6598
1 CHF3.6526
1 GBP4.6859
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej