Skip to main content

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

29-05-2024

                                                                                   

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

zawiadamia, wszystkich członków Banku,

że zgodnie z § 23 Statutu BS w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 1000

w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „ŚREDZKA KORONA” ul. Wrocławska 11

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 19.06.2024r. o godzinie 1030. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór komisji:
  1. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
  2. Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r. sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli, oraz przedstawienie kierunków działania banku na rok 2024.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 r. w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ocena przestrzegania Polityki wynagradzania.
 11. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej.
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za 2023 r.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2023r ,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2023 r.,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2023r.,
  4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  5. podział nadwyżki bilansowej;
  6. zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2024 ;
  7. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023.,
  8. wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego.,
  9. zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej,
  10. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
 15. Przedstawienie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
 16. Zamknięcie Obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności  Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego  , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

Środa Śląska, 22.05.2024 r.                       

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO