ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

17-07-2020

Z ARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

zawiadamia, wszystkich członków Banku, że zgodnie z § 23 Statutu BS w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godz. 930 w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 11.08.2020r. o godzinie 1000. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie regulaminu obrad - podjęcie stosownej uchwały

 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Zebrania

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków oraz Komisji ds. odpowiedniości

 5. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli

 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie stosownej uchwały

 7. Przedstawienie:

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok zawierające:

- Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków

Zarządu za 2019r.,

- Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku

Spółdzielczym i jej realizacji za 2019r

- Informację o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2019 r.

 2. Przedstawienie sprawozdana Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania

finansowego za 2019 r.

 1. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich

 2. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2020 r.

 1. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z przeprowadzonej oceny odpowiedniości indywidualnej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za 2019

 2. Dyskusja

 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok zawierającego:

- Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu za 2019r,

- Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym i jej realizacji za 2019

- Informację o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019 rok

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok

 3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS

 4. podział nadwyżki bilansowej za 2019 rok

 5. uchwalenia kierunków działania Banku na 2020r.

 6. uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej.

 7. wyboru delegata na Zjazd ZRBS im. Fr. Stefczyka w Warszawie na rok 2020/2021, w którym Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej jest Zrzeszony

 8. zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Malczyce przy ulicy 1-go Maja 28 składającej się z lokalu użytkowego oraz udziału w działce stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

 9. zatwierdzenia sprawozdania Komisji ds. Odpowiedniości

 1. Przedstawienie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego, informacja dotycząca wykonania wniosków oraz podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie

 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

 3. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

Środa Śląska, 10.07.2020 r.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ