ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

zawiadamia, wszystkich członków Banku,

że zgodnie  z § 23 Statutu  BS w dniu 28 czerwca  2017 r. o godz. 1100 w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

zawiadamia, wszystkich członków Banku,

że zgodnie  z § 23 Statutu  BS w dniu 28 czerwca  2017 r. o godz. 1100 w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 28.06.2017r. o godzinie 1130. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad, podjęcie stosownych uchwał
 2. Wybór komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków .
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli
 4. Przyjęcie protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli  i podjęcie stosownej uchwały
 5. Ocena kwalifikacji  członków Rady Nadzorczej  za 2016 r. w tym wybór Komisji ds. odpowiedniości
 6. Przedstawienie zmian do Statutu Banku oraz dyskusja nad zmianami do Statutu Banku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu banku
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  za 2016 rok zawierające :
 1. Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu (za 2016r),
 2. Informację na temat dokonanej oceny Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym  i jej realizacji za 2016r
 3. Informację  o wynikach oceny  stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2016 r.
 2. Przedstawienie raportu i opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania

finansowego za 2016 r.

 1. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli ,rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich –podjęcie uchwały co do wniosków
 2. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2017 r.
 3. Dyskusja
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok zawierającego:

- Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków

Zarządu (za 2016r),

-  informację na temat dokonanej oceny Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w

Banku Spółdzielczym  i jej realizacji za 2016r

- Informacja o wynikach oceny  stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Banku za 2016 rok

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2016 rok

e) podział nadwyżki bilansowej za 2016 rok

f) uchwalenia kierunków działania Banku na 2017 r.

 1. Przyjęcia sprawozdania Komisji Odpowiedniości z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
 2. Przedstawienie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z

działalności Banku Spółdzielczego oraz podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie

 1. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 2. Zamknięcie obrad .

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, opinia biegłego rewidenta wraz z raportem,sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

Środa Śląska, 26.05.2017 r.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

AKTUALNOŚCI

24 maj 2022

Oferta pracy - Doradca klienta

Oferta pracy Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej zatrudni pracownika do Oddziału w Udaninie: ...
06 maj 2022

Nowa lokalizacja Oddziału w Malczycach

PROMOCJA   Nowa lokalizajca Oddziału Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej   Z dn...
13 kwiecień 2022

Życzenia 2022

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M
WIBID 1M
WIBID 3M   
Redyskonto Weksli NBP  

KURSY WALUT

2022-05-27
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.3189
EUR 4.6135
CHF 4.5003
GBP 5.4257