ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

zawiadamia, wszystkich członków Banku,

że zgodnie  z § 23 Statutu  BS w dniu 19 czerwca  2018 r. o godz. 1100 w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

 

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 19.06.2018r. o godzinie 1130. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad, podjęcie stosownych uchwał
 2. Wybór komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków oraz Komisji ds. odpowiedniości
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli
 4. Przyjęcie protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli  i podjęcie stosownej uchwały
 5. Ocena kwalifikacji  członków Rady Nadzorczej  za 2017 r.
 6. Przedstawienie zmian do Statutu Banku oraz dyskusja nad zmianami do Statutu Banku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu banku
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  za 2017 rok zawierające:
 1. Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu za 2017 r.,
 2. Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym  i jej realizacji za 2017 r.,
 3. Informację  o wynikach oceny  stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2017 r.
 2. Przedstawienie sprawozdana Biegłego Rewidenta  z badania sprawozdania

finansowego za 2017 r.

 1. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli ,rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich
 2. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2018 r.
 3. Dyskusja
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierającego:

-  Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu za 2017r,

- Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym i jej realizacji za 2017

- Informację o wynikach oceny  stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w    Banku.

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Banku za 2017 rok
 2. udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok
 4. podział nadwyżki bilansowej za 2017 rok
 5. pokrycie straty z lat ubiegłych,
 6. uchwalenia kierunków działania Banku na 2018 r.
 7. wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne  Związku Rewizyjnego Banków   Spółdzielczych  im. Franciszka Stefczyka  w Warszawie
 8. uchwalenia  jednolitego tekstu  Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej.
 1. Przyjęcia sprawozdania Komisji Odpowiedniości z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 3. Zamknięcie obrad .

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności  Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego  , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

Środa Śląska, 22.05.2018 r

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

 

AKTUALNOŚCI

24 maj 2022

Oferta pracy - Doradca klienta

Oferta pracy Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej zatrudni pracownika do Oddziału w Udaninie: ...
06 maj 2022

Nowa lokalizacja Oddziału w Malczycach

PROMOCJA   Nowa lokalizajca Oddziału Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej   Z dn...
13 kwiecień 2022

Życzenia 2022

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M
WIBID 1M
WIBID 3M   
Redyskonto Weksli NBP  

KURSY WALUT

2022-05-27
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 4.3189
EUR 4.6135
CHF 4.5003
GBP 5.4257