Informacja wynikająca z art.111a 2016

Informacja

Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej

wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Stan na 31 grudnia 2016 roku

 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy.

  Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Bank prowadzi swoją działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod nazwą;
 3. Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej z siedzibą w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2. Jest uniwersalnym bankiem oferującym szeroki zakres usług, świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, zgodnie ze statutem działa na terenie Województwa Dolnośląskiego, posiada 3 oddziały i dwa Punkty Obsługi Klienta;
 4. obrót w bieżącym roku sprawozdawczym wykazanym w sprawozdaniu finansowym wynosi    82 920 760,81 zł. i  jest zgodny z księgami rachunkowymi sporządzonymi na  dzień 31.12.2016r.
 5. liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2016 r. wyniosła; 31,38;
 6. za 2016 rok bank wypracował zysk brutto w wysokości 361 347,47 zł, a wyliczony podatek dochodowy od osób prawnych 193 688 zł;
 7. w roku sprawozdawczym bank nie otrzymał wsparcia finansowego pochodzącego ze środków publicznych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.
 8. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej, jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.

 9. Stopa zwrotu z aktywów, obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej, na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,22%.
 10. Informacja podana w pkt. 1 została obliczona na podstawie zysku netto i sumy bilansowej zawartych w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2016 r.
 11. Informacje o zawarciu umowy, stronach umowy, jej przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, albo o braku takiej umowy -

  Bank nie działa w holdingu oraz nie zawierał umowy w rozumieniu art. 141t ust. 1;

 12. Informacja o spełnieniu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art. 22aa.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku są objęci oceną w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, a także rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków, dokonywaną odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny członków Rady Nadzorczej, przez Radę Nadzorczą w zakresie członków Zarządu.

Ocena ma charakter uprzedni przed powołaniem oraz następczy w trakcie pełnienia funkcji. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie powinni również pełnić funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej w innych podmiotach w liczbie ograniczonej przez art. 22 aa ust 2, w powiązaniu z ust. 3. wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zgodnie z dokonaną oceną spełniają wymagania art. 22 ustawy-Prawo bankowe.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej