Reklamacje

Komunikat dotyczący reklamacji

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015r. Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym zmianie uległy zasady rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Środzie Śląskiej.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  1. Reklamacja może być złożona w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej obsługującej Klientów:
  1. w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U.poz. 1529);
  2. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce Banku;
  3. w formie elektronicznej – na adres: bank@bssrodasl.pl
  4. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni.
  5. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczna, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta.

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej