ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

zawiadamia, wszystkich członków Banku,

że zgodnie  z § 23 Statutu  BS w dniu 19 czerwca  2018 r. o godz. 1100 w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 19.06.2018r. o godzinie 1130. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad, podjęcie stosownych uchwał
 2. Wybór komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków oraz Komisji ds. odpowiedniości
 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli
 4. Przyjęcie protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli  i podjęcie stosownej uchwały
 5. Ocena kwalifikacji  członków Rady Nadzorczej  za 2017 r.
 6. Przedstawienie zmian do Statutu Banku oraz dyskusja nad zmianami do Statutu Banku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu banku
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  za 2017 rok zawierające:
 1. Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu za 2017 r.,
 2. Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym  i jej realizacji za 2017 r.,
 3. Informację  o wynikach oceny  stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za 2017 r.
 2. Przedstawienie sprawozdana Biegłego Rewidenta  z badania sprawozdania

finansowego za 2017 r.

 1. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli ,rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich
 2. Przedstawienie kierunków działania Banku na 2018 r.
 3. Dyskusja
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierającego:

-  Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu za 2017r,

- Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym i jej realizacji za 2017

- Informację o wynikach oceny  stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w    Banku.

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Banku za 2017 rok
 2. udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok
 4. podział nadwyżki bilansowej za 2017 rok
 5. pokrycie straty z lat ubiegłych,
 6. uchwalenia kierunków działania Banku na 2018 r.
 7. wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne  Związku Rewizyjnego Banków   Spółdzielczych  im. Franciszka Stefczyka  w Warszawie
 8. uchwalenia  jednolitego tekstu  Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej.
 1. Przyjęcia sprawozdania Komisji Odpowiedniości z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
 2. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 3. Zamknięcie obrad .

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności  Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego  , sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2

Środa Śląska, 22.05.2018 r

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
WIBID 3M - średnia 1,52
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej